1 on 1 – individualni programi i savjetovanje

Moduli treninga IN HOUSE edukacija se mogu primjeniti i u okviru rada jednog zaposlenog sa jednim članom stručnog tima.

Ova usluga je namijenjena:

 • svim zaposlenima koji preferiraju učenje na individualnom novu,
 • svakom ko ima problem kojem je potrebno pristupiti izolovano od tima,
 • svakom ko želi da unaprijedi svoje lične vještine i
 • osobama koje imaju poteškoće u nošenju sa stresom, a koji ih ometa u obavljanju posla.

Svojim klijentima nudimo različite pakete edukacija, koje je moguće kreirati i prilagoditi zaposlenima na različitim nivoima u radnoj organizaciji (juniora, seniora, managera, itd.). Edukacije su zasnovane na savremenim saznanjima iz psihologije, te kognitivno-bihejvioralnim tehnikama, a obuhvataju oblasti kao što su:

 • planiranje i upravljanje vremenom,
 • motivacija zaposlenih i zadovoljstvo poslom,
 • efikasno rješavanje konflikata,
 • tehnike relaksacije,
 • emocionalna inteligencija,
 • stress management (upravljanje stresom),
 • komunikacija,
 • balansiranje posla i privatnog života,
 • konstruktivna kritika,
 • rješavanje konflikata,
 • saradnja sa različitim tipovima ličnosti,
 • vrijednost i ciljevi,…

Spisak tema nije konačan, jer StressLess tim teži da klijentima ponudi raznovrsne treninge i edukacije. Moguće je da klijent po želji izabere jedan od naših modula ili kombinaciju (gore pomenutih) oblasti koje imamo u ponudi. Edukacije realizujemo u kontinuitetu određen vremenski period (po unaprijed dogovorenoj dinamici) ili jednokratno u vidu “vikend treninga” po želji ili na osnovu potreba naših klijenata. Radni jezik je srpski ili engleski jezik.

Individualni programi i savjetovanja su koncipirani na način da jedan član StressLess tima, intenzivno radi sa klijentom, „1 na 1“, kako bi se unaprijedile lične vještine i obezbjedili uslovi da klijent postigne maksimum svojih potencijala.

Tokom programa, savjetnik vrši procjene, prilagođava program osobinama i potrebama klijenta. Individualne edukacije se sastoje od mnoštva praktičnih vježbi (simulacije, individualni i grupni rad, diskusije, itd) i smjernica, ali i teorijskog dijela, kako bismo omogućili svim učesnicima da efikasnije i efektivnije uče, usvajaju nove vještine i znanja, te da naučeno stavljaju u svoj lični kontekst.

Kontaktirajte nas za više informacija: