A Workout for boosting productivity

Šta A Workout for boosting productivity pruža?

Modul A Workout for boosting productivity uključuje treninge iz različitih oblasti koje se tiču motivacije zaposlenih, produktivnosti i veće posvećenosti zaposlenih radnim zadacima, a koji za kompaniju mogu imati kako kratkoročne, tako i dugoročne benefite.

Korist za kompaniju:

 • obuka menadžera kako da dugoročno motivišu zaposlene
 • motivisaniji zaposleni za obavljanje radnih zadataka
 • veća posvećenost radnim zadacima
 • povećanje produktivnosti
 • organizaciona klima orijentisana na svoje zaposlene.

Korist za menadžere:

 • razlikovanje ključnih faktora za motivaciju zaposlenih
 • razumijevanje ključnih faktora za posvećenost zaposlenih
 • strategije za dugoročnu motivaciju zaposlenih
 • vrste motivacije
 • savremeni trendovi na polju motivacije zaposlenih u IT – ju

Korist za zaposlene:

 • identifikovanje ličnih i profesionalnih faktora koji utiču na motivaciju
 • efikasne strategije za samomotivaciju
 • kako su povezane motivacija i produktivnost
 • povezanost motivacije i samopouzdanja
 • veza između različitih emocija i motivacije

Na raspolaganju su tri paketa:

BASIC paket

 • edukativne radionice sa bazičnim tehnikama

INTERMEDIATE paket

 • procjene organizacionih potreba i organizacione klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up

ADVANCED paket

 • procjene organizacionih potreba i klime
 • iskustvene radionice
 • radni materijal
 • follow up
 • individualne konsultacije.

Kontaktirajte nas za više informacija: