IN HOUSE edukacije – najbolji paket za vašu kompaniju

Kreiramo i prilagođavamo edukacije prema potrebama vaše kompanije. Naš tim sporovodi stručnu procjenu potreba organizacije i uz dogovor sa poslodavcem ili zaposlenima, nudi najbolji paket edukacija koji rješava organizacione probleme i poboljšava radnu klimu.

Svojim klijentima nudimo različite pakete edukacija, koje je moguće kreirati i prilagoditi zaposlenima na različitim nivoima u radnoj organizaciji. Edukacije su zasnovane na savremenim saznanjima iz psihologije, te kognitivno-bihejvioralnim tehnikama, a obuhvataju oblasti kao što su:

 • planiranje i upravljanje vremenom,
 • motivacija zaposlenih i zadovoljstvo poslom,
 • efikasno rješavanje konflikata,
 • tehnike relaksacije,
 • emocionalna inteligencija,
 • stress management (upravljanje stresom),
 • komunikacija,
 • balansiranje posla i privatnog života,
 • konstruktivna kritika,
 • rješavanje konflikata,
 • saradnja sa različitim tipovima ličnosti,
 • vrijednost i ciljevi,…

Spisak tema nije konačan, jer StressLess tim teži da kompanijama ponudi raznovrsne treninge i edukacije. Moguće je da kompanija po želji izabere jedan od naših modula  ili kombinaciju (gore pomenutih) oblasti koje imamo u ponudi. Edukacije realizujemo u kontinuitetu određen vremenski period (po unaprijed dogovorenoj dinamici) ili jednokratno u vidu “vikend treninga” po želji ili na osnovu potreba naših klijenata. U odnosu na to, kompanije mogu da biraju tri vrste paketa: BASIC, INTERMEDIATE i ADVANCED. Radni jezik je srpski ili engleski jezik.

Prije IN HOUSE edukacija i treninga:

Za svaku kompaniju kreiramo individualizovane (Custom made) ponude i programe, proizašle iz temeljnih analiza (relevantnih testova i intervjua sa zaposlenima). Na taj način želimo da obezbijedimo veću efikasnost i kreiranje programa na osnovu potreba naših klijenata. Prije implementacije se procjenjuje stanje, donose se mjerljivi ciljevi I biraju se intervencije.

Tokom IN HOUSE edukacija i treninga:

Tokom trajanja treninga vršimo praćenje i evaluaciju, sa detaljnim izvještajima, smjernicama i preporukama za naše klijente. Edukacije su kreirane na osnovu savremenih preporuka iz psihologije i poslovnoj praksi. Nastojimo za svoje klijente obezbijediti  interaktive programe, kako bi bili aktivni u cjelokupnom procesu edukacije.

Edukacije se sastoje od mnoštva praktičnih vježbi (simulacije, individualni i grupni rad, diskusije, itd) i smjernica, ali i teorijskog dijela, kako bismo omogućili svim učesnicma da efikasnije i efektivnije uče, usvajaju nove vještine i znanja, te da naučeno stavljaju u svoj lični kontekst.

Nakon IN HOUSE edukacija i treninga:

Po završetku edukacije, stručni tim sporovodi različite oblike follow up aktivnosti, te podnosi temeljan izvještaj poslodavcu, sa preporukama za dalju intervenciju.

Neke od tema edukacija i treninga pogledajte ovdje ili kontaktirajte naš stručni tim za više informacija.

Kontaktirajte nas za više informacija: